Stønader er oftest ikke det første man tar i betrakning når man får en diagnose stilt selv eller i familien. Det kan være utfordrende og begynne å beskrive situasjonen sin på søknader om stønader mens man fremdeles bearbeider og forstår diagnosen og de konsekvenser den måtte ha. Og for å få innviglet en stønad må man til en viss grad beskrive hjelpebehovet i detalj. Samtidig er det viktig å få dette på plass ganske fort, da man ikke får tilbakebetalt slike stønader for mer enn tre måneder tilbake etter at søknaden er innviglet.

Mange går glipp av økonomisk støtte som man i utgangspunktet har hatt rett på over lengre tid, og selv om det kanskje ikke virker viktig akkurat der og da, bidrar økonomisk støtte adskillig til å lette hverdagen for personer med diagnosen og deres pårørende. Systemet er dessverre ikke slik at NAV eller kommunen du bor i springer etter deg med informasjon om hva du har krav på, dette må enhver finne ut av selv.

Her følger dermed en liste over noen forskjellige søknader med beskrivelse om hva man kan søke på.

Hjelpestønad NAV - Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Søknadsskjema finnes oppe til høyre på siden. Her bør man også søke om forhøyet hjelpestønad dersom vanlig hjelpestønad ikke dekker behovet.

Grunnstønad NAV - Grunnstønad kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Søknadsskjema finnes oppe til høyre på siden.

Pleiepenger NAV - Pleiepenger kan gis når barn er innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk, når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Søknadsskjema finnes oppe til høyre på siden.

Omsorgslønn fra kommunen - Lønn til personer som har ett særskilt tyngende omsorgsarbeid. Her søker du direkte til kommunen, og de kommer hjem til deg for å vurdere behovet. Ta kontakt med kommunen du bor i for mer informasjon.

Sykepenger NAV - Dersom du selv er syk og trenger økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

Omsorgspenger NAV - Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Opplæringspenger NAV - Den eller de som har omsorgen for langvarig syke eller funksjonshemmede barn og som må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Reiseutgifter NAV - Du kan få dekket deler av utgiftene til reise når du skal til nødvendig undersøkelse og behandling. I løpet av høsten 2009 overtar helseforetakene de siste oppgavene som NAV i dag utfører innen pasientreiser. Dette er reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør.

Overgangsstønad NAV - Overgangsstønad skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn. Overgangsstønad er en stønad til livsopphold som gis dersom du midlertidig er ute av stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid på grunn av omsorgen for barn. Vanligvis er det et krav om at stønaden skal være midlertidig, og at du driver yrkesrettet aktivitet. Men kravet til yrkesrettet aktivitet kan oppheves ved sykdom eller manglende tilsynsplass til barnet.


Det finnes en jungel av rettigheter og stønader, som man fort kan gå seg vill i. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som finnes av tilbud, og ta dette med til NAV eller kommunen. Der kan man få hjelp til å finne det som passer best for en.

Hvis du trenger hjelp til noe eller har spørsmål om økonomiske rettigheter, ta gjerne kontakt med oss.