Vedtatt på konstituerende møte:
10.02.10 - 11.02.10
Siste gang endret: 13.04.10

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Mitokondrieforeningen.

§ 2 Formål

Mitokondrieforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 8. juni 2007, og har som formål å opplyse og spre kunnskap om mitokondriesykdommer, samle alle norske pasienter med diagnosen mitokondriesykdom, støtte pasienter med mitokondriesykdom og deres pårørende ved råd og veiledning, likemannsarbeid, og arrangere møter, foredrag, og sammenkomster for medlemmer og pårørende.

§ 3 Medlemskap

Alle som har en mitokondriesykdom eller pårørerende kan søke om å bli medlem i foreningen, samt andre interessenter. Foreningen har to kategorier for medlemskap, ”hovedmedlem” og ”hustandsmedlem”. Medlemmer er økonomisk ansvarlig for egen skyldig kontingent, og andre avgifter vedtatt av foreningen. Medlemskap følger kalenderåret.

§ 4 Innmelding og utmelding

Innmelding skal skje elektronisk på foreningens nettside. Medlemskapet gir ingen rettigheter før kontigenten er registrert mottatt av foreningen.

Utmelding skal skje elektronisk på foreningens nettside og være innkommet styret innen kalenderårets utgang. Plikten til å betale påløpt kontingent til foreningen bortfaller ikke ved utmelding.

§ 5 Økonomi og kontingent

Foreningens primære økonomiske grunnlag er innbetalt medlemskontigent. Kontigent for hovedmedlemmer er kr 25,- og kr 10,- for hustandsmedlemskap.

§ 6 Medlemmenes plikter

Medlemmer som har akseptert et tillitsverv, plikter etter beste evne å utføre oppdrag vedtatt på landsmøtet eller av styret. Foreningen er avhengig av aktiv deltakelse i likemannsarbeide, og medlemmer bør være positive til å påta seg tillitsverv.

§ 7 Styrets plikter

Foreningen skal ledes av et styre på minimum fire medlemmer, bestemt av foreningens behov, som velges på det årlige landsmøtet. Valgbare kandidater til styret er alle medlemmer som har fylt 18 år når valget finner sted.

Styret skal iverate foreningens formål og ledelse, og årlig avgi årsmelding. Foreningens møter ledes av landsmøtets valgte leder eller nestleder, og når vedtak fattes må minst tre av styrets medlemmer delta. Ved stemmelikhet har leder mulighet til å gi en ekstra stemme.

Styret innkaller til landsmøte i henhold til §8.

§ 8 Landsmøte

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til gjeldende vedtekter. Landsmøtet skal avholdes årlig, eller minimum hvert andre år. Alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent og har fylt 18 år senest ved landsmøtets åpning, har stemmerett på landsmøtet.

Hvert medlem over 18 år har en stemme. Deltakere på landsmøte kan medbringe skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlem. Ingen kan avgi mer enn to stemmer inklusive egen stemme.

Innkalling til landsmøtet skjer via hjemmeside og mail, og varsel om landsmøtet publiseres senest tre måneder før møtet.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet, må være styret i hende senest en måned før møtet. Landsmøtet kan ikke gjøre vedtak i saker som ikke er oppført i den utsendte innkallingen.

Landsmøtet skal behandle valg av møteleder, referent, årsmelding, medlemskontigens, valg av styre, mottatte saker, eventuelt.

§ 9 Vedtektsendinger

Vedtektsendringer behandles på ordinært landsmøte og krever minimum 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter gyldig vedtak, eller fra ønsket dato.